ზედაპირი დამუშავდა მაღალი ცვეთამედეგობის მქონე, ულტრაიისფერმედეგი, ყინვამედეგი საღებავით.